MÒORÉ

MÒORÉ

Grid View:

Mohammad Wẽnd Pʋʋsg La T?lgr Be A Yinga

(0)
5.00€

     Neerem sẽn wa n tı be zĩig ning fãa mok-a Mohammad - pʋʋsg la tılgr be a yinga - nengẽ. Tı puug me pa pukd duni poor zugu rıllame t a mok- a neerema vẽenem yẽ nengẽ. A yaa wa tı pu kẽeg sẽn pukd pa zelgdẽ n paasd kẽenem la neerem beoogo sẽn vẽeg fãa. A yaa vẽenem la neerem sẽn sing a zug wã ti tag a nao-kadma tẽngre.Ʋsmaan Nuuri TuubbaasISBN: ..

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)