Mongolian

Mongolian

Grid View:

Абдэст-Гусул Болон Мөргөлөө Сурч Байна

(0)
3.50€

     Энэхүү номонд Ислам Шашины итгэл үнэмшлийн сууриуд, Абдэст болон Гусул угаалга хэрхэн хийх, мөргөл хэрхэн үйлдэх талаар дэлгэрэнгүй тайлбарласан болно. Мөн Куран Кэримийн богино ишлэлүүд, мөргөлд унших залбиралуудыг кирилл үсгээр галиглан бичиж монгол хэл дээр хөрвүүлэн бичив.Aсим Уясал..

Ижилгүй Үлгэр Жишээ Хүн Хазрат и Мухаммед Мустафа

(0)
5.00€

     Мавлана Халид-и Багдадий Хазрат нь Расулаллах Эзний маань хамаг орчлонгуудад энэрэл ба элбэгийн булаг асныг, шүлгийн түүвэртээ ингэж илэрхийлнэ: “Түүний байсны нэр хүндээр элст тэнгис сувд өгч, хэд олон хатуу чулуу нь маргад болж, өргөс нь сайрнайгаар эргэнэ. Хэрэв нэгэн цэцэрлэгт Түүний сайхан ёс суртахууны тухай дурдвал, баяр хөөрөөсөө урамш..

Сүүлчийн Тэнгэрлэг Шашин Ислам

(0)
5.00€

     Орчлон болон хүнийг туурвисан бөгөөд шашныг тэдэнд амьдралын удирдамж болгож илгээсэн Аллах Таала цорын ганц буй тул, Тэрвээрийн түүхийн турш бие биеэ батлан илгээсэн бүх судар болон пайгамбаруудад итгэн үнэмших хэрэгтэй юм. Аугаа Эрхийн илгээсэн хамгийн сүүлийн шашин бол Ислам юм. Ислам зөв шашин буйг нь, түүний ариун судар Кур’ан эл-Кэрим бо..

Хазрат-и Мухаммед Мустафа - 1

(0)
10.00€

     Тэр эхлээд Ислам шашныг үүслээс нь сураад хэрэгжүүлэн номлов. Ислам шашны хамгийн сайхан үлгэр жишээ нь болов. Шашныг хамгийн сайн ойлгосон нь Тэр байв. Үүнээс үзэхэд Ислам шашныг сурахын хамгийн зүйтэй арга нь Түүний амьдралаар амьдрах мөн. Хз. Мухаммедын (с.а.с.) амьдралыг ярьсан номын энэ тэргүүн боть нь Түүний амьдралын Мэккэгийн эринийг ө..

Хазрат-и Мухаммед Мустафа - 2

(0)
10.00€

     Уг ном манай хайртай пайгамбар Хз. Мухаммэд Мустафагийн амьдралын Мадина хот дахь эринийг ярина. Эхлээд Мадинад багахан нэгэн хот-улс байгуулсан ба энд хувь хүний бүтэцтэй хамаатай тал нь төгс болсон Исламын нийгмийн тал нь бүтээгдэж байв. Уг улсын хил аравхан жилд Ирак ба Палестинд хүрэв. Гэсэн ч асхаб хэвээрээ даруухан амьдралаа үргэлжлүүлж,..

Showing 1 to 5 of 5 (1 Pages)